Darmowa wysyłka od 40€!

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETU

 1. Przegląd

Warunki wymienione poniżej (dalej: “Warunki ogólne”), regulują dostęp, rejestrację, nawigację, pobieranie i korzystanie ze wszystkich stron internetowych znajdujących się pod domeną www.higeacbd.com i ich odpowiednich poddomen i podkatalogów (zwanych dalej, “Strona internetowa” lub “Strony internetowe”) domeny te są własnością Jorge del Barrio. Niniejsze Ogólne Warunki regulują również dostęp, pobieranie i wykorzystywanie jakichkolwiek innych informacji, tekstu, grafiki, zdjęć, obrazów, muzyki, dźwięków, aplikacji komputerowych lub kont na jakichkolwiek platformach społecznościowych, które są tworzone, projektowane, promowane lub rozpowszechniane przez “Higea CBD” i Jorge del Barrio i które mogą być dostępne ze Strony internetowej lub z dowolnej innej strony internetowej lub aplikacji komputerowej (zwanej dalej “Higea CBD” i Jorge del Barrio i do których można uzyskać dostęp ze Strony internetowej lub z dowolnej innej strony internetowej lub aplikacji komputerowej (zwanej dalej “Higea CBD” i Jorge del Barrio i do której można uzyskać dostęp ze Strony internetowej lub z dowolnej innej strony internetowej lub aplikacji komputerowej (zwanej dalej “Higea CBD” i Jorge del Barrio i do której można uzyskać dostęp ze Strony internetowej lub z dowolnej innej strony internetowej lub aplikacji komputerowej (zwanej dalej , “Zawartość”).

10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, Higea CBD (dalej, “FIRMA”) udostępnia swoim użytkownikom następujące informacje rejestracyjne właściciela Strony internetowej i/lub Treści:

Strona internetowa: www.higeacbd.com

Nazwa społeczna właściciela strony internetowej: Jorge del Barrio López

Numer identyfikacji podatkowej: 09348205Q

Adres: Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturia). Kod Pocztowy 33213

Numer telefonu kontaktowego: 617085567

Kontakt: możesz kontaktować się z FIRMĄ zwykłą pocztą na adres siedziby; dzwoniąc pod telefon kontaktowy w godzinach obsługi klienta lub pod następującym adresem e-mail: [email protected]

UZYSKUJĄC DOSTĘP, PRZEGLĄDAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z MATERIAŁÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA “STRONIE INTERNETOWEJ” LUB ZA POŚREDNICTWEM “TREŚCI” DOSTĘPNYCH NA “STRONIE INTERNETOWEJ” LUB ZA POŚREDNICTWEM “STRONY INTERNETOWEJ” LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI KOMPUTEROWYCH, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ NA TE “OGÓLNE WARUNKI” JAKO PRAWNY ODPOWIEDNIK PISEMNEGO I WIĄŻĄCEGO DOKUMENTU.

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z “STRONY INTERNETOWEJ” I “TREŚCI”

Dostęp do Strony internetowej SPÓŁKI oraz korzystanie z niej, a także dostęp do Treści i korzystanie z nich będą podlegać niniejszym Warunkom Ogólnym. Korzystanie ze strony internetowej będącej własnością SPÓŁKI lub Treści przypisuje stan użytkownika i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez użytkownika wszystkich Ogólnych Warunków obowiązujących za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje do niego dostęp. SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w dowolnym momencie. Zalecamy zapoznanie się z niniejszymi Warunkami ogólnymi, aby mieć świadomość zakresu i wszelkich wprowadzonych zmian. Uzyskując dostęp do Stron internetowych i/lub Treści będących własnością SPÓŁKI po opublikowaniu powiadomienia o takich modyfikacjach, zmianach lub aktualizacjach, użytkownik zgadza się przestrzegać nowych warunków. Użytkownik jest świadomy, że dostęp i korzystanie z Witryny i/lub Treści spoczywa na jego wyłącznej odpowiedzialności.

Niektóre usługi na stronach internetowych SPÓŁKA i/lub niektóre Treści mogą podlegać szczególnym warunkom, przepisom i instrukcjom, które, w stosownych przypadkach, zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują niniejsze warunki (zwane dalej “Warunki specjalne”),które muszą zostać zaakceptowane przez użytkownika przed świadczeniem odpowiedniej usługi. Świadczenie usługi na żądanie użytkownika oznacza wyraźną akceptację warunków szczególnych, które mają zastosowanie. W treści “Strona internetowa” rozumie się wszystkie treści, w tym między innymi dane, grafikę, teksty, logotypy, marki, oprogramowanie, obrazy, animacje, utwory muzyczne, filmy, dźwięki, rysunki, fotografie, wyrażenia i informacje oraz inne w nich zawarte, a także ogólnie wszystkie dzieła wyrażone w jakikolwiek sposób lub pod względem prawnym, materialne lub niematerialne, niezależnie od tego, czy są podatne na własność intelektualną zgodnie ze skonsolidowanym tekstem prawa własności intelektualnej.

Użytkownik będzie korzystać z usług i materiałów dostępnych w Serwisie, jak również Treści wyłącznie do określonych celów, z wyłączeniem jakiegokolwiek sposobu użytkowania innego niż ten, oraz do szczególnego wyłączenia jakiegokolwiek wykorzystania w celach zarobkowych lub raportów, bezpośrednich lub pośrednich dla użytkownika lub osób trzecich.

Niniejsze Ogólne Warunki, jak również Warunki Szczególne, które mogą mieć zastosowanie do wcześniejszego powiadomienia w szczególnych przypadkach, są wyraźnie akceptowane i bez zastrzeżeń przez użytkownika przez sam fakt dostępu do Witryny, wykorzystując w jakikolwiek sposób materiały i usługi Witryny i / lub dostęp lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób Treści i / lub udział w promocjach lub konkursach. W przypadku gdy dostęp do niektórych materiałów i/lub usług Witryny i/lub Treści podlega szczególnym warunkom, niniejsze Warunki szczegółowe zostaną wcześniej przedstawione użytkownikowi, a w zależności od przypadku zastąpią, uzupełnią i/lub zmodyfikują Ogólne Warunki określone w niniejszym dokumencie. Dostęp i korzystanie z takich materiałów lub usług podlegających Szczególnym Warunkom będzie zatem oznaczać pełne przestrzeganie Warunków Szczególnych, które regulują je w wersji opublikowanej w momencie uzyskania przez użytkownika do nich dostępu, przy czym niniejsze Warunki Szczególne zostaną automatycznie włączone do niniejszych Warunków Ogólnych.

W przypadku sprzeczności między warunkami wyrażonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach i Szczególnych Warunkach, warunki uzgodnione w Poszczególnych Warunkach będą zawsze nadrzędne, chociaż tylko w odniesieniu do niezgodnych postanowień i tylko w odniesieniu do tych materiałów lub usług Witryny i / lub Treści podlegających takim szczególnym przepisom.

SPÓŁKA może jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia zmodyfikować świadczenie, konfigurację, treść i usługi Serwisu i Treści, jak również jej Ogólne Warunki. Jeżeli niniejsze Warunki Ogólne zostaną zastąpione przez inne osoby w całości lub w części, takie nowe warunki ogólne lub, w stosownych przypadkach, osoby fizyczne, zostaną uznane za przyjęte w taki sam sposób, jak określone. Jednakże użytkownik Witryny i/lub Treści musi uzyskać dostęp do niniejszych Ogólnych Warunków i Warunków szczególnych usług Serwisu i/lub Treści, z których korzysta, okresowo, aby dowiedzieć się o ich aktualizacji, jeśli takie istnieją.

W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje niniejszych Ogólnych Warunków lub Warunków Szczegółowych, użytkownik musi powstrzymać się od dostępu do Witryny i/lub Treści lub, jeśli uzyskał do nich dostęp, zrezygnować z nich.

Użytkownik musi ustanowić odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć niepożądanych działań w swoim systemie informacyjnym, plikach i sprzęcie komputerowym używanym do uzyskiwania dostępu do Internetu, a w szczególności na Stronie internetowej i/lub Treści, mając świadomość, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środkiem. Koszt dostępu do telefonu lub inne wydatki niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu i/lub Treści poniosą wyłącznie użytkownik.

Ogólnie rzecz biorąc, usługi i materiały oferowane za pośrednictwem Strony internetowej i/lub Treści będą dostępne w języku hiszpańskim, a SPÓŁKA może według własnego uznania prezentować takie usługi i materiały w innych językach.

 1. Nieletnich

Dostęp, rejestracja, nawigacja, użytkowanie, zakwaterowanie i/lub pobieranie materiałów i/lub korzystanie z usług jakiejkolwiek Witryny i/lub Treści FIRMY przez osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) jest zabronione. Użytkownik, poprzez rejestrację, reprezentuje w sposób odpowiedzialny i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat. Spółka nie może jednak zweryfikować pewności podanych danych ani nie będzie odpowiedzialna za te drobne osoby, które uzyskują dostęp do Witryny i/lub Treści Spółki z naruszeniem takiego warunku dostępu. SPÓŁKA zaleca, aby rodzice, przedstawiciele lub opiekunowie prawni monitorowali lub podejmowali odpowiednie środki ostrożności podczas nawigacji nieletnich przez Internet, a także ustanawiali filtry informacji i treści, do których osoby niepełnoletnie mogą lub nie mają dostępu.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ I/LUB TREŚCI.

Użytkownik nie może w żadnym wypadku modyfikować ani usuwać danych identyfikacyjnych, które istnieją w FIRMIE. Użytkownik może uzyskać dostęp do usług i materiałów Witryny i/lub Treści wyłącznie za pomocą środków lub procedur, które zostały mu udostępnione w tym celu na samej Stronie i/lub w Treściach lub które są regularnie wykorzystywane w Internecie w tym celu, pod warunkiem że nie oznaczają one naruszenia praw własności intelektualnej/przemysłowej lub pewnego rodzaju szkód w Witrynie i/lub Treściach, lub oferowanych przez nią informacji lub usług. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług, informacji i materiałów Serwisu i/lub Treści Spółki zgodnie z prawem i niniejszymi Warunkami Ogólnymi. W żadnym wypadku korzystanie z Witryny i/lub Treści przez użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, moralności, dobrych zwyczajów i porządku publicznego oraz zawsze musi wprowadzać prawidłowe i zgodne z prawem korzystanie z usług, informacji i materiałów Witryny i/lub Treści.

Użytkownik będzie mógł:

o Dostęp i nawigacja bezpłatnie i bez uprzedniej zgody do materiałów i usług Witryny i/lub Treści, bez uszczerbku dla wymogu uprzedniej rejestracji i / lub akceptacji Szczególnych Warunków w odniesieniu do niektórych konkretnych usług i treści, określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych lub, w stosownych przypadkach, w Szczególnych Warunkach takich usług.

o Korzystanie z usług i materiałów Serwisu i/lub Treści wyłącznie do określonego użytku.

W żadnym wypadku użytkownik nie może wykonywać następujących czynności:

 1. a) rozpowszechnianie treści lub propagandy rasistowskich, ksenofobicznych, pornograficznych, obscenicznych, oczerniających lub podżegających lub promujących działania przestępcze, brutalne zniesławiające lub poniżające ze względu na wiek, płeć, religię lub przekonania; lub że czyni, promuje lub podżega bezpośrednio lub pośrednio do przeprosin za terroryzm lub który jest sprzeczny z prawami człowieka i podstawowymi prawami i wolnościami osób trzecich, z obowiązującym ustawodawstwem, moralnością, dobrymi zwyczajami i porządkiem publicznym lub w szkodliwych celach, które mogą zaszkodzić, zaszkodzić lub w jakikolwiek sposób uniemożliwić im dostęp do nich , ze szkodą dla spółki lub osób trzecich.
 2. b) Wykonywanie działań sprzecznych z prawami własności intelektualnej i/lub własności przemysłowej jej prawowitych właścicieli.
 3. c) Spowodować uszkodzenie systemów komputerowych FIRMY, jego dostawcy lub osoby trzecie i/lub wprowadzają lub rozpowszechniają wirusy komputerowe, szkodliwy kod lub oprogramowanie lub inne systemy, które mogą powodować uszkodzenia lub zmiany w systemach komputerowych lub nieautoryzowane zmiany treści, programów lub systemów dostępnych za pośrednictwem materiałów lub usług Witryny i/lub Treści, lub w systemach informatycznych, plikach i sprzęcie komputerowym użytkowników, lub nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek materiałów i usług Witryny i/lub Treści.
 4. d) Przesyłanie reklam za pomocą dowolnych środków, a w szczególności poprzez wysyłanie wiadomości elektronicznych, gdy odbiorca nie zażąda ani nie autoryzował jej.
 5. e) korzystać z Witryny i/lub Treści, w całości lub w części, w celu promowania, sprzedaży, zawierania umów, ujawniania reklam lub informacji o osobach trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody spółkilub zawierać hiperłącza na swoich konkretnych lub komercyjnych stronach internetowych do Witryny i/lub Treści, chyba że zostanie to wyraźnie FIRMA.
 6. f) Korzystania z usług i materiałów oferowanych za pośrednictwem Witryny i/lub Treści sprzecznych z Ogólnymi Warunkami i/lub Warunkami Szczególnymi regulującymi korzystanie z określonej usługi i/lub treści, ze szkodą lub szkodą dla praw innych użytkowników lub sprzecznymi z obowiązującymi przepisami.
 7. g) usunąć lub zmodyfikować w jakikolwiek sposób urządzenia ochronne lub identyfikacyjne lub jej uprawnionych właścicieli, które mogą zawierać Witrynę i/lub Zawartość, lub symbole, logo lub znaki towarowe, które SPÓŁKA lub uprawnione osoby trzecie, które są właścicielami praw, zawierają swoje dzieła i które mogą podlegać własności intelektualnej lub przemysłowej.
 8. (h) Zamieszczamy w witrynie internetowej i/lub aplikacjach odpowiedzialności lub własności hiperłącze, które generuje okno lub sesję oprogramowania nawigacyjnego używanego przez użytkownika witryny internetowej, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe lub charakterystyczne znaki twojej własności i za pośrednictwem których wyświetlana jest Witryna i/lub Zawartość.

 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec SPÓŁKI lub osób trzecich za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane naruszeniem lub nieprzestrzeganiem, bezpośrednim lub pośrednim, niniejszych Warunków Ogólnych. Firma zawsze zapewnia poszanowanie obowiązującego porządku prawnego i zastrzega sobie prawo do odmowy, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, dostępu użytkownika do Witryny i/lub Treści, w przypadku wystąpienia jednej lub więcej okoliczności opisanych w niniejszej klauzuli.

 

 1. IDENTYFIKATORY UŻYTKOWNIKÓW I HASŁO

SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do żądania rejestracji użytkowników w celu uzyskania dostępu do niektórych usług lub informacji o Stronie internetowej i/lub Treści, dla których zostanie wymagany wybór hasła umożliwiającego osobistą identyfikację użytkownika (“nazwa” i “hasło”). Identyfikator użytkownika po utworzeniu profilu będzie unikatowy dla wszystkich platform firmy. Więcej informacji na temat wyjątkowej rejestracji użytkowników można uzyskać w Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Przypisane klucze dostępu będą osobiste i niezbywalne, nie mogą być przenoszone, nawet tymczasowe, na osoby trzecie. W tym sensie użytkownik zobowiązuje się do starannego korzystania i zachowania w tajemnicy haseł i nazw przypisanych, jeśli dotyczy, do uzyskania dostępu do Witryny i/lub Treści. W przypadku, gdy użytkownik zna lub podejrzewa utratę, kradzież lub użycie hasła przez osoby trzecie, musi jak najszybciej znieść taką okoliczność do SPÓŁKI. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wydatki i szkody spowodowane dostępem i korzystaniem z Witryny i/lub Treści przez osoby trzecie, które wykorzystują w tym celu hasło(-y) i nazwy użytkownika z powodu niestrzeżnego użytkowania lub utraty ich przez użytkownika.

 1. SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH I LOTERIACH

Procedura rejestracji:

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować się do udziału w konkursach, loteriach, promocjach i innych usługach specjalnych, które SPÓŁKA może zaoferować na swojej stronie internetowej zostaniesz poproszony o wypełnienie konkretnych formularzy w każdym przypadku, konieczności wypełnienia co najmniej tych pól, które są wskazane jako obowiązkowe dla osiągnięcia celów i celów, do których dana usługa jest przeznaczona, a także postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami, aby z nich korzystać.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie informacje podane podczas uczestnictwa w tych usługach (konkursy, loterie, promocje specjalne itp.) są zgodne z prawdą i zaktualizowane.

Obowiązkowe dane dotyczące uzupełniania są określone w samej formie, a ich odmowa ich dostarczenia oznacza, że nie mogą być zarejestrowane jako uczestnik. Po zakończeniu rejestracji i po wypełnieniu wstępnego formularza może być konieczne wypełnienie dodatkowych informacji poprzez zapewnienie, że w celu przetwarzania wszystkich dostarczonych danych osobowych FIRMA spełnia wszystkie wymogi ustanowione w ustawie o ochronie danych organicznych (LOPD) i przepisach uzupełniających, a tym samym jest ujęta w sekcji Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Zasady i zasady uczestnictwa w konkursach, loteriach i innych specjalnych promocjach i konkretnych usługach zostaną określone w szczególnych podstawach i zasadach dla jednego z nich.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Wszystkie materiały i informacje o Stronie internetowej i/lub Treściach Spółki podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym własności intelektualnej i/lub przemysłowej. Prawa do materiałów i innych elementów wyświetlanych na Stronie internetowej i/lub w Treści (w tym między innymi rysunków, tekstu, grafiki, fotografii, audio, wideo, oprogramowania, znaków odróżniających itp.) należą do lub, w stosownych przypadkach, osoby trzecie, które wyraziły zgodę na ich przekazanie FIRMA. Firma jest również właścicielem logo, nazw handlowych, domen i znaków towarowych jej własności.

Materiały i informacje, które użytkownik może wnieść do Strony internetowej i/lub Treści (zdjęcia, audio, wideo itp.) musi przestrzegać praw do wizerunku i własności intelektualnej (jeśli takie istnieją), przy czym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, które mogą istnieć w obliczu w wyniku wykorzystywania i rozpowszechniania takich materiałów i informacji.

Dostęp, nawigacja, użytkowanie, lokalizacja i/lub pobieranie materiałów i/lub korzystanie z usług Witryny i/lub Treści przez użytkownika, w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako zrzeczenie się, przekazanie, licencja lub przeniesienie całości lub części praw lub, w stosownych przypadkach, przez właściciela odpowiednich praw. Użytkownik ma wyłącznie ściśle osobiste i prywatne prawo do korzystania, wyłącznie w celu korzystania z usług, jest surowo zabronione jego wykorzystanie w celach zarobkowych lub komercyjnych. W związku z tym nie wolno usuwać, obchodzić ani manipulować informacją o prawach autorskich i wszelkimi innymi danymi identyfikującymi prawa FIRMA lub ich właściciele włączeni do treści i / lub usług, jak również techniczne urządzenia zabezpieczające lub wszelkie informacje i / lub mechanizmy identyfikacji, które mogą być w nich zawarte.

W szczególności korzystanie z jakichkolwiek materiałów lub elementów Witryny i/lub Treści w celu włączenia, w całości lub w części, na innych stronach internetowych poza Witryną i/lub Treścią bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli Witryny jest surowo zabronione.

Odniesienia do nazw i znaków towarowych lub zarejestrowanych znaków towarowych, logo lub innych znaków odróżniających, niezależnie od tego, czy są własnością FIRMY lub osób trzecich, w sposób dorozumiany zabraniają ich używania bez zgody FIRMY lub jej uprawnionych właścicieli. W żadnym momencie, z wyjątkiem wyraźnego oświadczenia, dostępu do Lub korzystania z Witryny i/lub Treści, użytkownik nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do znaków towarowych, logo i/lub znaków odróżniających zawartych i chronionych przez prawo.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej są zastrzeżone, a w szczególności zabrania się modyfikowania, naprawiania, kopiowania, ponownego wykorzystania, wykorzystywania w jakikolwiek sposób, powielania, przekształcania, zginania, podtytułu, przypisywania, sprzedaży, wynajmu, wypożyczania, publicznego komunikowania się lub zezwalania na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy publicznego komunikowania się, dokonywania drugiej lub późniejszej publikacji, przesyłać pliki, wysyłać, przesyłać, wykorzystywać, przetwarzać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób całości lub części treści, elementów, materiałów, informacji i produktów, w stosownych przypadkach, w tym na Stronie internetowej i/lub w Celach publicznych lub handlowych, i umieszczać je na innej stronie internetowej, jeśli nie są wyraźnie autoryzowane na piśmie przez Witrynę i/lub Treści. lub, w stosownych przypadkach, odpowiedniego właściciela praw.

Szkoda wyrządzona SPÓŁCE w wyniku niewłaściwego wykorzystania przedmiotów niewłasnych lub oszustwa w przetwarzaniu giełdy może prowadzić do działań karnych przeciwko użytkownikowi i odpowiedzialności za wyrządzone szkody, za które to SPÓŁKA będzie inicjować działania w obronie Cedente

Jeżeli działanie lub zaniechanie, winny lub zaniedbanie, bezpośrednio lub pośrednio, które można przypisać użytkownikowi Strony internetowej i/lub Treści, które skutkuje naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej spółki lub osób trzecich, pochodzą z odszkodowania, straty, zobowiązania, wszelkiego rodzaju wydatki, sankcje, środki przymusu, grzywny i inne kwoty wynikające z lub wynikające z jakichkolwiek roszczeń, pozwów, powództw, pozwów lub postępowań, zarówno cywilnych, karnych, jak i administracyjnych, Firmy użytkownik ma prawo do kierowania takiego użytkownika wszelkimi środkami prawnymi, którymi dysponuje, i domagać się wszelkich kwot odszkodowań, szkód moralnych lub szkód na własny wizerunek, wynikających z tego szkód i utraty zysków, reklamy lub innych kosztów, które mogą być związane z dochodzeniem roszczeń, kwot kar lub wyroków skazujących, odsetek za zwłokę, kosztów finansowania wszystkich kwot, w których kwoty, w których przedsiębiorstwa,koszty i wysokość obrony (w tym adwokatów i radców prawnych) w każdym postępowaniu, w którym z powyższych przyczyn, za szkody spowodowane jej działaniem lub zaniechaniem, bez uszczerbku dla podjęcia jakichkolwiek innych działań, które są należne Firmy.

Roszczenia, które mogą być wniesione przez użytkownika w związku z możliwymi naruszeniami praw własności intelektualnej lub przemysłowej w odniesieniu do Strony internetowej i / lub Treści, należy kierować do ich poczty kontaktowej (Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturia). 33213) lub na adres e-mail kontaktowy([email protected]).

 1. INFORMACJE O STRONIE INTERNETOWEJ I ELEMENTY I/LUB TREŚCI

 

a) Informacje korporacyjne firmy

Użytkownik wie i akceptuje, że wszelkie dane dotyczące SPÓŁKI lub spółek tworzących taką grupę biznesową, których charakter ma charakter ekonomiczny, finansowy i / lub strategiczny (dalej “Informacje korporacyjne”)są prowadzone wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje korporacyjne zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, ale pomimo podjętych rozsądnych kroków w celu zapewnienia, że takie informacje są zgodne z prawdą, prawdziwe i mogą pokazać wyniki biznesowe FIRMA, nie oznacza to ani nie gwarantuje, że jest dokładne, kompletne lub aktualne i nie należy ufać w wartościach bezwzględnych.

b) Informacje dostarczone lub opublikowane przez użytkowników i/lub osoby trzecie

Witryna i/lub Zawartość mogą zawierać informacje lub treści dostarczane przez źródła inne niż SPÓŁKA,w tym informacje dostarczone przez użytkowników Witryny i/lub samych Treści. SPÓŁKA nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pewność, kompletność lub dokładność takich informacji i/lub treści, w tym przypadków określonych w ust. “Odpowiedzialność użytkownika za używanie i korzystanie z treści”.

 

Użytkownik nie może wprowadzać, przechowywać ani rozpowszechniać za pośrednictwem Witryny i/lub Treści, jakichkolwiek treści lub materiałów naruszających prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, ani ogólnie jakichkolwiek treści, do których nie ma, zgodnie z prawem, prawa do powielania, rozpowszechniania, adaptowania, kopiowania, naprawiania lub udostępniania osobom trzecim. Chodzi o informacje, elementy lub treści otrzymane przez użytkownika w Serwisie i/ lub za pośrednictwem Treści, otrzymane w jakikolwiek sposób, czy komentarze, sugestie lub pomysły, nawet te zawierające filmy, teksty, zdjęcia, obrazy, audio, oprogramowanie, itp. Treść taką uważa się za przekazywany firma bezpłatnie, przez maksymalny dozwolony czas i dla wszystkich, i może być w granicach określonych w przepisach wykonawczych, bez żadnych zobowiązań dotyczących poufności takich treści lub informacji. Przeniesienie to oznacza upoważnienie do korzystania z własnego wizerunku użytkownika, bez względu na to, czy treść, w jakimkolwiek medium lub formacie zawiera ten ostatni, do celów komercyjnych SPÓŁKI. Zabrania się wysyłania przez użytkowników informacji, które nie mogą być traktowane w ten sposób lub które zawierają elementy lub treści należące do osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na ich wykorzystanie.

Ze względu na dużą ilość materiałów, które mogą być hostowane na Stronie internetowej i/lub w Treści, nie jest możliwe ze strony FIRMA weryfikuje oryginalność lub nienagwałanie praw osób trzecich do treści dostarczonych przez użytkownika, przy czym ten ostatni ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie cele naruszeń, które mogą zostać popełnione w wyniku dostarczania takich treści.

SPÓŁKA może modyfikować materiały dostarczone przez użytkowników w celu dostosowania ich do potrzeb formatu Strony internetowej i/lub Treści.

Bez uszczerbku dla postanowień niniejszych ogólnych warunków, gdy publikacja treści dokonanych przez użytkownika jest wynikiem jego udziału w konkretnym konkursie lub promocji, lub, w stosownych przypadkach, konkretnych usług Witryny i / lub Treści, Szczególne Warunki będą w każdym przypadku ustalone w podstawach regulacyjnych konkursu lub promocji i / lub konkretnej polityki korzystania z usługi internetowej, będąc niniejszymi Warunkami ogólnymi jako uzupełnieniem powyższych.

 1. LINKI LUB HIPERŁĄCZA DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB TREŚCI

Użytkownik, który chce wprowadzić linki lub hiperłącza z własnych stron internetowych do Witryny i/lub Treści Firmy, musi przestrzegać warunków opisanych poniżej, bez ich nieznajomości, unikając odpowiedzialności wynikającej z ich naruszenia:

 1. Link lub hiperłącze będzie zawierać tylko link do “strony głównej” lub strony głównej Witryny, ale użytkownik nie może go w żaden sposób powielać (“inline”, “links”, “deep-links”, “browser” lub “border environment”, copy of texts, graphics, etc.).
 2. W każdym przypadku jest ona zakazana, zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi w każdym czasie, ustanawiają “ramki” lub ramki wszelkiego rodzaju, które otaczają Witrynę i/lub Treści lub umożliwiają wyświetlanie części lub całości Witryny i/lub Treści za pośrednictwem adresów internetowych innych niż adresy Internetowe i/lub Treści, a w każdym razie, gdy umożliwiają wyświetlanie elementów Witryny i/lub Treści w połączeniu z treściami poza Witryną i/lub Treścią w sposób, który: (i) indukuje lub może wprowadzać użytkowników w błąd, wprowadzać w błąd lub wprowadzać w błąd co do prawdziwego pochodzenia wyświetlanych elementów lub wykorzystywanych usług; (ii) stanowi akt nieuczciwego porównania lub naśladowania; (iii) służyć do wykorzystania reputacji marki i prestiżu SPÓŁKI; lub (iv) w jakikolwiek inny sposób, jest zabronione przez obowiązujące prawo.
 3. Ze strony i/lub aplikacji, która wprowadza link, nie będą składane żadne fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe oświadczenia lub wskazania dotyczące FIRMY,jej pracowników, klientów lub jakości świadczonych przez nią usług.
 4. W żadnym wypadku nie zostanie ono wyrażone ani dorozumiane na stronie i/lub w aplikacji, w przypadku gdy znajduje się link, na który SPÓŁKA wyraziła zgodę na umieszczenie linku lub że w inny sposób sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi nadawcy.
 5. Używanie jakiegokolwiek znaku słownego, graficznego, mieszanego lub innego znaku na stronie nadawcy, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub wyraźnie spółki oraz pod warunkiem, że w takich przypadkach bezpośredni link do Strony internetowej i/lub Treści jest dozwolony w sposób określony w niniejszej klauzuli.
 6. Strona i/lub aplikacja, która ustanawia link lub hiperłącze, muszą być wiernie zgodne z prawem i w żadnym wypadku nie mogą dysponować lub łączyć z treściami własnymi lub zewnętrznymi, które: (i) są niezgodne z prawem, szkodliwe lub sprzeczne z moralnością i dobrymi obyczajami (w tym między innymi treści pornograficzne, brutalne, rasistowskie itp.); (ii) wywołać lub skłonić użytkownika do fałszywego przekonania, że FIRMA subskrybuje, popiera, przestrzega lub w jakikolwiek sposób wspiera pomysły, manifestacje lub wyrażenia nadawcy, zgodne z prawem lub niezgodne z prawem; (iii) są nieodpowiednie lub nieistotne dla działalności FIRMA w dbałości o miejsce, treść i tematykę strony internetowej i / lub aplikacji nadawcy
 7. Upoważnienie do wstawienia łącza lub hiperłącza w żadnym wypadku nie zakłada zgody na odtworzenie aspektów wizualnych i funkcjonalnych (“wygląd” jakiejkolwiek Witryny i/lub Treści FIRMY. W szczególności upoważnienie do umieszczania hiperłączy do Serwisu i/lub Treści będzie uzależnione od poszanowania godności i wolności człowieka. Strona internetowa, na której ustanowiono hiperłącze, nie będzie zawierać nielegalnych informacji lub treści, sprzecznych z moralnością i dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, ani nie będzie zawierać treści sprzecznych z jakimikolwiek prawami osób trzecich.
 8. W żadnym wypadku ustanowienie związku nie pociąga za pociąga za wiązki między firmy i właściciela strony internetowej i/lub aplikacji, w której ma siedzibę, ani akceptacji i zatwierdzenia przez firma treści lub usług tam oferowanych udostępnione publicznie.

Tthe FIRMA może zażądać, w dowolnym momencie i bez konieczności podania powodów takiego wniosku, aby jakikolwiek link lub hiperłącze do Witryny i/lub Treści zostały usunięte, będąc zobowiązanym do bycia osobą odpowiedzialną za stronę internetową i / lub aplikację, która publikuje link, aby niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW “COOKIES”

Właściciel tej Treści informuje użytkowników, że mogą używać “plików cookie”, gdy użytkownik przegląda Treści. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w dokumencie Polityka dotycząca plików cookie.

Gwarancje

Tthe Firmy oświadcza, że podjęła wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu dostępnej jej technologii, w celu zapewnienia funkcjonowania Strony internetowej i Treści oraz zapobiegania istnieniu i przenoszeniu wirusów i innych szkodliwych lub szkodliwych komponentów na użytkowników. Jeśli użytkownik dowie się o istnieniu jakichkolwiek nielegalnych, niezgodnych z prawem, sprzecznych z prawem lub które mogą stanowić naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, musi niezwłocznie powiadomić FIRMĘ, aby mogła przystąpić do przyjęcia odpowiednich środków.

Obowiązki

SPÓŁKA jest zwolniona z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek koncepcji i charakterze w następujących przypadkach:

 1. Ze względu na niemożność lub trudności w połączeniu z dostępem do Serwisu i/lub Treści, przerwy w świadczeniu usług, opóźnienia, błędy, nieprawidłowe działanie niezależnie od rodzaju połączenia lub środków technicznych używanych przez użytkownika.
 2. W przypadku przerwy, zawieszenia lub anulowania dostępu do Witryny i/lub Treści, a także dostępności i ciągłości działania Strony internetowej i/lub Treści lub usług i/lub jej elementów, gdy jest to spowodowane przerwaniem usługi przez techniczne utrzymanie Serwisu i/lub Treści, lub z przyczynami poza zakresem kontroli Strony internetowej i/lub Treści, lub z przyczynami wykraczania poza zakres kontroli Witryny i/lub Treści, lub z przyczyn poza kontrolą Witryny i/lub Treści, lub z przyczyn poza kontrolą Witryny i/lub Treści, lub z przyczyn poza kontrolą Witryny i/lub Treści, lub do sprawy poza kontrolą Strony internetowej i/lub Treści, lub do sprawy poza kontrolą Strony internetowej i/lub Treści, lub do sprawy poza kontrolą Strony internetowej i/lub Do sprawy poza kontrolą Strony internetowej i/lub Treści, lub do sprawy poza zakresem kontroli Witryny i/lub Treści, lub do sprawy poza kontrolą Strony internetowej i/lub Treści, lub do sprawy poza zakresem kontroli Strony internetowej i/lub Treści, lub do sprawy poza kontrolą Strony internetowej i/lub Treści, lub do sprawy zewnętrznej lubusług dostawców usług informacyjnych.
 3. Za umyślne lub zawinione działania użytkownika, lub które mają swoje korzenie w przyczynach siły wyższej i innych, które unikną kontroli FIRMY.
 4. Poprzez ataki tak zwanych “hakerów” lub osób trzecich specjalizujących się w bezpieczeństwie lub integralności systemu komputerowego, pod warunkiem, że FIRMA przyjęła wszystkie istniejące środki bezpieczeństwa zgodnie z jej możliwościami technicznymi.
 5. W przypadku szkód, które mogą powodować informacje, treści, produkty i usługi dostarczane, przekazywane, hostowane, przesyłane, wyświetlane lub oferowane przez osoby trzecie FIRMA, w tym dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego, za pośrednictwem strony internetowej, do którą można uzyskać dostęp za pośrednictwem istniejącego linku na tej stronie.
 6. Za jakiekolwiek uszkodzenia lub uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu użytkownika wynikające z dostępu do Witryny i/lub Treści FIRMY lub wykorzystania zawartych w nich informacji lub elementów lub aplikacji.
 7. Ze względu na przydatność, wiarygodność, dostępność, dostępność lub dokładność informacji lub usług zawartych na jej Stronie internetowej i/lub Treści, ani za bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z wykorzystaniem zawartych w nich informacji lub elementów.

Użytkownik Witryny i/lub Treści ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone SPÓŁCE bezpośrednio lub pośrednio za naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków lub, w stosownych przypadkach, Szczególnych Warunków. W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny, SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z tego szkody lub utratę zysku. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia, które mogą zostać poniesione lub za szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem ze Strony internetowej i / lub Treści SPÓŁKI,będąc zwolnionym z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub działania prawne, sądowe lub pozasądowe, wszczęte przez osoby trzecie przeciwko FIRMIE lub przeciwko użytkownikowi w oparciu o korzystanie przez firmę z usługi, lub za informacje, które mogły zostać wysłane do SPÓŁKI w jakikolwiek sposób. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie wydatki, koszty i odszkodowania, które są ponoszone w SPÓŁCE w związku z takimi roszczeniami lub działaniami prawnymi.

SPÓŁKA udostępnia użytkownikom serię linków, banerów lub innych linków, które mogą dać użytkownikowi dostęp do stron internetowych osób trzecich. Dostęp do innych stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem takich połączeń lub “linków” będzie na wyłączną odpowiedzialność użytkowników, nie będąc firmą odpowiedzialną, w każdym przypadku, za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z takich zastosowań lub działań.

Biorąc pod uwagę bardzo “nieterytorialny” charakter związany z dostępem do Internetu, SPÓŁKA nie gwarantuje, że Strona internetowa i / lub Zawartość są uprawnione lub dostępne poza terytorium Hiszpanii. Jeśli którakolwiek lub całość treści lub elementów hostowanych w Serwisie i/lub w Treści Firmy są uważane za nielegalne w innych krajach, dostęp do nich i korzystanie z niego przez użytkowników są zabronione, a jeśli do nich wystąpią, będą ponosić wyłączną odpowiedzialność użytkowników, którzy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów tych krajów.

Ogólne

Dostęp, treści i usługi oferowane za pośrednictwem Witryny i/lub Treści mają, co do zasady, czas nieokreślony, chyba że Warunki ogólne, Warunki szczególne lub obowiązujące przepisy stanowią inaczej w dowolnym momencie. Firma zastrzega sobie jednak, bez uprzedniego powiadomienia i w dowolnym momencie, prawo do zawieszenia, odmowy lub trwałego ograniczenia dostępu do jej Strony internetowej i/lub jej Treści, do wprowadzania jakichkolwiek zmian, które uzna za stosowne dla Witryny i/lub Treści, w oferowanych usługach lub informacjach, w jej prezentacji lub lokalizacji, a także w Warunkach Ogólnych. Wszystko to bez wynazywanie jakiejkolwiek rekompensaty dla użytkownika.

Wszelkie postanowienia lub postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, które są lub są zawierane niezgodnie z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaną wykluczone i uznane za niewykonalne z powodu takiej niezgodności z prawem, nieważności lub niewykonalowości, i zastępuje się innym, który jest jak najbardziej podobny do powyższego, ale który nie wpływa lub nie narusza pozostałych postanowień, które są wyłączone z jakiejkolwiek niezgodnej z prawem klauzuli lub postanowienia, które są wyłączone z jakiejkolwiek niezgodnej z prawem klauzuli lub postanowienia, które nie mają wpływu lub naruszają pozostałe postanowienia, które są wyłączone poza niezgodną z prawem klauzulą lub postanowieniem, które są wyłączone z marginesu jakiejkolwiek niezgodnej z prawem klauzuli lub postanowienia, które nie mają wpływu ani nie naruszają pozostałych postanowień, które są wyłączone z jakiejkolwiek niezgodnej z prawem klauzuli lub przepisów, które są wyłączone z marginesu jakichkolwiek niezgodnych z prawem postanowień, które są wyłączone z wszelkich innych niezgodnych z prawem przepisów lub przepisów, które są wyłączone z marginesu wszelkich niezgodnych z prawem przepisów, które są wyłączone z własności jakichkolwiek niezgodnych z prawem, które są wyłączone z wszelkich innych przepisów, które są wyłączone lub naruszone dla innych przepisów, które są wyłączone z majątku , nieważne lub nieusuwalne i pozostają, przeciwnie, w pełni obowiązujące.

SPÓŁKA wyłącza wszelkiego rodzaju gwarancję i dlatego jest wolna od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z punktów wymienionych powyżej.

Wszelkie informacje otrzymane na tej Stronie internetowej i/lub za pośrednictwem Treści zostaną uznane za nieodpłatne przekazane FIRMIE.

E-mail lub e-mail będą traktowane jako ważny środek do celów składania skarg ze względu na treść. Aby to zrobić, muszą przejść na piśmie na adres pocztowy Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturia). Kod pocztowy 33213; lub e-mail działu obsługi klienta([email protected]).

Zastrzeżenie

Obsługa klienta:

Godziny otwarcia dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–15:00 i 17:00–19:00.

Strona internetowa “Higea CBD” należy do Jorge del Barrio

CIF: 09348205Q

Nota prawna Link do platformy Komisji Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich. /https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej “Warunkami użytkowania”) określa warunki, na jakich użytkownicy mają dostęp do stron internetowych, usług i aplikacji Higea CBD (zwanych dalej “Usługą”)

Korzystanie z Serwisu przypisuje użytkownikowi Serwisu (zwane dalej “Użytkownikiem”) i oznacza pełną akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na całość lub część niniejszych Warunków użytkowania, użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z Usługi.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik oświadcza:

 • Czytaliście, rozumieliście i rozumieliście, co jest tutaj określone.
 • To zakłada wszystkie obowiązki w tym zakresie.
 • Jesteś pełnoletni i posiada wystarczającą zdolność prawną do korzystania z Usługi. Akceptacja przez Użytkowników będzie krokiem wstępnym i niezbędnym do korzystania z Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie wszelkich zmian lub aktualizacji Warunków Korzystania, które po wejściu w życie muszą zostać zaakceptowane przez Użytkownika w celu dalszego korzystania z Usługi.
 1. Właściciel serwisu

Właścicielem i właścicielem serwisu strony internetowej “Higea CBD” jest Jorge del Barrio, z adresem Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturii), kod pocztowy 33213; z [email protected]adresem e-mail, dostarczonym z NIF 09348205Q.

 1. Potrzeba rejestracji

Chociaż do przeglądania strony internetowej nie będzie konieczne zarejestrowanie Użytkownika, w celu dokonania zakupów konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie, a także akceptacja niniejszych Warunków użytkowania oraz Polityki prywatności i plików cookie.

Dane wprowadzone przez Użytkownika muszą być dokładne, aktualne i zgodne z prawdą. Zarejestrowany Użytkownik będzie zawsze odpowiedzialny za pieczę nad swoim hasłem, zakładając w związku z tym wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z jego niewłaściwego użycia, a także ich przeniesienie, ujawnienie lub utratę, i musi niezwłocznie poinformować stronę internetową (“Higea CBD”) za pośrednictwem swoich kanałów kontaktowych w przypadku, gdy ma powody sądzić, że twoje hasło zostało użyte w sposób nieautoryzowany lub może być użyte. W każdym przypadku dostęp do obszarów zastrzeżonych i/lub korzystanie z Usługi wykonywane pod hasłem Zarejestrowanego Użytkownika zostanie uznane za dokonane przez tego Użytkownika, który w każdym przypadku będzie odpowiedzialny za taki dostęp i korzystanie.

Akceptując Warunki użytkowania, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby ich dane stały się częścią pliku “Higea CBD”, a przetwarzanie takich danych będzie zgodne z postanowieniami Polityki prywatności.

 1. Zasady korzystania z usługi

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, moralności, porządku publicznego i niniejszych Warunków użytkowania. Jest również zobowiązana do właściwego korzystania z Usługi i nieużywać jej do nielegalnych lub przestępczych działań, które naruszają prawa osób trzecich lub naruszają jakiekolwiek zasady porządku prawnego.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie wprowadzać, rozpowszechniać i udostępniać osobom trzecim żadnych materiałów i informacji (produktów, obiektów, danych, treści, wiadomości, rysunków, plików dźwiękowych i graficznych, zdjęć, oprogramowania itp.), które są sprzeczne z prawem, moralnością, porządkiem publicznym i niniejszymi Warunkami użytkowania. Na przykład i w żadnym wypadku nie ograniczając ani nie wyłączno wyłącznie, Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. Nie wolno wprowadzać ani rozpowszechniać treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, przepraszać za terroryzm lub naruszać prawa człowieka.
 2. Nie wolno rozpowszechniać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim wszelkiego rodzaju informacji, elementów lub treści naruszających prawa podstawowe i wolności publiczne uznane konstytucyjnie i w traktatach międzynarodowych.

Iii.. Nie wolno rozpowszechniać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, elementów lub treści stanowiących niezgodną z prawem lub nieuczciwą reklamę.

 1. Nie wolno przekazywać niechcianych lub autoryzowanych reklam, materiałów reklamowych, “wiadomości-śmieci”, “łańcuszków”, “struktur piramidy” ani żadnej innej formy nagabywania, z wyjątkiem tych obszarów (takich jak przestrzenie handlowe), które zostały zaprojektowane wyłącznie w tym celu.
 2. Nie wolno wprowadzać ani rozpowszechniać żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd, niejednoznacznych lub niedokładnych informacji i treści w sposób, który indukuje lub może wprowadzać odbiorców w błąd.
 3. Nie podszywaj się pod innych Użytkowników Serwisu ani nie przesyłaj danych dostępu do konta lub hasła do osoby trzeciej bez zgody “Higea CBD”.

Vii. Nie wolno rozpowszechniać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim żadnych rodzajów informacji, elementów lub treści bez zezwolenia posiadaczy praw własności intelektualnej i przemysłowej, które mogą należeć do takich informacji, elementów lub treści.

Viii. Nie wolno rozpowszechniać, przekazywać ani udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, elementów lub treści, które stanowią naruszenie tajemnicy komunikacji i ustawodawstwa dotyczącego danych osobowych.

 1. Nie wolno rozpowszechniać, przesyłać ani udostępniać osobom trzecim zdjęć ani żadnych oświadczeń ani obrazów małoletnich.
 2. Nie wolno rozpowszechniać ani nie nagłaśniać żadnych substancji lub produktów, które mogą mieć wpływ na zdrowie danej osoby (które przedstawiają przeciwwskazania, interakcje itp.) ani nie mogą być rozpowszechniane ani nagłaśniane produktów zawierających substancje psychotropowe lub narkotyczne.

Użytkownik zobowiązuje się do pociągnięcia do odpowiedzialności “Higea CBD” i Jorge del Barrio przed wszelkimi możliwymi roszczeniami, grzywną, karą lub sankcjami, które mogą zostać zmuszone do poniesienia w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych zasad użytkowania, zastrzegając, oprócz “Higea CBD” i Jorge del Barrio prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody, które odpowiadają.

 1. Wykluczenie użytkowników

Higea CBD zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z Usługi, tymczasowo lub ostatecznie, użytkownikowi, który narusza którykolwiek z zasad określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, prawie lub moralności. Według własnego uznania Higea CBD może również wykluczyć Użytkowników, a nawet zaprzestać świadczenia Usługi w całości lub w części, jeśli uzna to za stosowne w celu poprawy działania Usługi i/lub innych użytkowników Usługi.

 1. Wyłączenie z odpowiedzialności

Firma jest zwolniona z używania poza zamierzonym i wskazanym na etykiecie, pakowaniu i rejestracji przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży lub sprzedaży za pośrednictwem tej strony internetowej, więc “Higea CBD” i Jorge del Barrio nie będą odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio, ani pośrednio, za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z używania przedmiotów i produktów oraz działalności Użytkowników i / lub osób trzecich.

Na przykład, i w żadnym wypadku nie ograniczając, “Higea CBD” i Jorge del Barrio nie ponoszą odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z:

 1. a) Stosowanie, sprzedaż lub ułatwianie produktów lub przedmiotów sprzedawanych lub reklamowanych na tej stronie poza zastosowaniem określonym w ich etykietowaniu, pakowaniu lub opisie tej strony internetowej.
 2. b) Treści, informacje, opinie i przejawy jakiegokolwiek Użytkownika lub osób trzecich lub podmiotów, które są przekazywane lub wyświetlane za pośrednictwem strony internetowej.
 3. c) Korzystanie przez Użytkowników z materiałów strony internetowej, zarówno zabronionych, jak i dozwolonych, z naruszeniem praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, informacji poufnych, treści Usługi lub osób trzecich.
 4. d) Postępowanie w sprawie nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.
 5. (e) Wszelkie straty danych Użytkownika spowodowane niezwiązanym z Usługą,
 6. f) Dostęp małoletnich do treści zawartych w Serwisie.
 7. (g) Niedostępność, błędy, błędy w dostępie i brak ciągłości Usługi.
 8. h) Awarie lub incydenty, które mogą wystąpić podczas komunikacji, usunięcia lub niepełnej transmisji.
 9. (i) Niezrozumieństy lub problemy z adresem e-mail podanym przez Użytkownika.

“Higea CBD” i Jorge del Barrio będą ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkownika Usług, które sam zapewnia, oraz treści bezpośrednio pochodzące i identyfikowane z ich prawami autorskimi, co najwyżej ograniczone do kwoty otrzymanej bezpośrednio od Użytkownika przez “Higea CBD” i Jorge del Barrio, z wyłączeniem w każdym przypadku odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utratę zysku.

Wszelkie roszczenia lub kontrowersje, które mogą pojawić się między Użytkownikami Serwisu muszą być rozwiązane między nimi, zmuszając się do utrzymania “Higea CBD” i Jorge del Barrio całkowicie bez szwanku, bez uszczerbku dla których “Higea CBD” i Jorge del Barrio dołożą wszelkich starań, aby ułatwić użytkownikom szybkie i zadowalające rozwiązanie za pośrednictwem ich Obsługi Klienta.

 1. Treści i usługi połączone za pośrednictwem Usługi

Usługa może zawierać techniczne urządzenia łączące, katalogi, a nawet narzędzia wyszukiwania, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych i portali (zwanych dalej “Witrynami połączonymi”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp do Stron powiązanych będzie na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność i zwalnia “Higea CBD” i Jorge del Barrio z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej właścicieli Stron powiązanych. Podobnie Użytkownik zwalnia “Higea CBD” i Jorge del Barrio z jakiejkolwiek odpowiedzialności za techniczną dostępność powiązanych stron internetowych, jakość, niezawodność, dokładność i / lub prawdziwość usług, informacji, elementów i / lub treści, do których Użytkownik może uzyskać dostęp.

W takich przypadkach “Higea CBD” i Jorge del Barrio będą odpowiedzialne za treści i usługi świadczone na powiązanych stronach tylko w zakresie, w jakim masz skuteczną wiedzę o wykroczeniu i nie wyłączyłeś związku z należytą starannością. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że istnieje Strona powiązana z treściami niezgodnymi z prawem lub nieodpowiednimi, może powiadomić “Higea CBD” i Jorge del Barrio za pomocą środków kontaktu, bez w żadnym wypadku niniejsza komunikacja pociąga za sobą obowiązek usunięcia odpowiedniego linku.

W żadnym wypadku istnienie Stron Połączonych nie powinno zakładać formalizacji umów z ich odpowiedzialnymi lub właścicielami, ani rekomendacji, promocji lub identyfikacji “Higea CBD” i Jorge del Barrio wraz ze dostarczonymi manifestacjami, treściami lub usługami. “Higea CBD” i Jorge del Barrio nie znają treści i usług Stron powiązanych i dlatego nie ponoszą bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niezgodność z prawem, jakość, przestarzałość, niedostępność, błąd i bezużyteczność treści i / lub usług Stron Połączonych lub za jakiekolwiek inne szkody, które nie można bezpośrednio przypisać “Higea CBD” i Jorge del Barrio.

 1. Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa własności przemysłowej i intelektualnej do utworów, usług chronionych oraz wszelkich treści lub elementów, na których prawa własności intelektualnej i przemysłowej wykorzystywane w Serwisie (“Zawartość Usługi”) należą do jej prawowitych właścicieli. Użytkownik nie może nabywać na korzystanie z Usługi żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, ani licencji na korzystanie z takich elementów.

Są to Treści Usługi, teksty, fotografie, grafiki, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, bazy danych i inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, a także ich projekt graficzny i kody źródłowe używane w Serwisie. To wyliczenie jest dokonywane za pomocą przykładu i przykładem, a nie ograniczaniem.

Tekst, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo, oprogramowanie i wygląd strony internetowej Higea CBD są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Takie elementy nie mogą być w sposób prawidłowy i zgodny z prawem kopiowane lub rozpowszechniane do użytku komercyjnego, ani też nie mogą być modyfikowane ani umieszczane na innych stronach internetowych bez wyraźnej zgody ich właścicieli.

Właściciel deklaruje wyłącznego właściciela wszystkich praw, które należą do produktów lub przedmiotów i usług chronionych oraz wszelkich innych elementów chronionych przez własność intelektualną lub przemysłową, które zawiera na stronie internetowej.

 1. Usługa wysyłki strony internetowej Higea CBD

Opłaty za wysyłkę produktów na stronie Internetowej Higea CBD:

 • Koszt wysyłki na Półwysep, Portugalia i Andora: 6 euro.
 • Koszt wysyłki na Baleary: 15 euro.
 • Koszt wysyłki na Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla: 30 euro.
 • Koszt wysyłki do Francji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii i Belgii: 15 euro.

 1. Nieważność i nieskuteczność klauzul

Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania zostanie uznane w całości lub w części, nieważne lub nieskuteczne, taka nieważność lub nieskuteczność wpłynie tylko na takie postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania we wszystkim innym, przy czym takie postanowienie zostanie uznane za całkowicie lub częściowo uwzględnione.

 1. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. W przypadku sporu między “Higea CBD” a Jorge del Barrio a Użytkownikiem, ten ostatni może wnieść skargę do sądów hiszpańskich odpowiadających adresowi Jorge del Barrio lub przed sądami miejsca zamieszkania Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku reklamacji i środków kontaktowych

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących sposobu używania lub kupowania w Higea CBD skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy.

Kontakt mail: Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturia). Kod Pocztowy 33213

Kontaktowy adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu kontaktowego: 617085567

Pomoc:Na stronach pomocy można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania

Obsługa klienta: Jeśli masz pytania dotyczące swojego konta lub sposobu korzystania ze strony internetowej lub produktów Higea CBD, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Obsługa klienta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–15:00 i od 17:00 do 19:00.

Jeśli posiadasz prawa własności intelektualnej, możesz zgłosić domniemane naruszenie praw własności intelektualnej, wysyłając powiadomienie o naruszeniu (NOCI) do Programu Jakości Higea CBD.

Dane podmiotu zamawiającego i odpowiedzialnego

Usługodawca: Higea CBD

Nazwa społeczna: Jorge del Barrio

Nazwa firmy: Higea CBD

Nif: 09348205Q

Adres: Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturia). Kod Pocztowy 33213

Kontakt mail: Calle Manolo Quirós, 2-5oA. Gijón (Asturia). Kod Pocztowy 33213

Kontaktowy adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu kontaktowego: 617085567

Suscríbete y recibe un
10%DE DESCUENTO

Suscríbete y recibe un

10%DE DESCUENTO

Sólo por suscribirte a la lista de correo, recibirás inmediatamente un código descuento de un 10% para tu próxima compra

¡Te ha suscrito correctamente! Utiliza tu código HIGEA10 para recibir el descuento

0
Tu compra
Abrir chat